İstanbul Retina 2018 – 4. OCT Kulübü & 3. Vitrektomi Kulübü

Mayıs 10th, 2018

 

 

haberler-istanbul-retina-2018-4-oct-kulubu (1)

 

Değerli Meslektaşlarımız,

İlkini 2009, ikincisini 2011, üçüncüsünü 2016 yılında yaptığımız toplantıların dördüncüsünü bu yıl yapıyoruz. 2011 ile 2016 yılları arasında ise Heidelberg Spectralis Symposium Istanbul toplantısını 2014 yılında gerçekleştirmiştik. Böylece bir yıl aksama ile toplantımızı düzenli olarak sürdürüyoruz.

Retina hastalıkları ve cerrahisi alanında göz hekimleri arasındaki bilgi alışverişini sağlamak ve eğitime katkıda bulunmak için düzenlediğimiz toplantı serilerini bu yıl  tek bir gün olarak yapacağız. Bu yılki programda da güncel bilgiler ışığında optik koherens tomografi (OCT) konusu değerli konuşmacılar tarafından ele alınacaktır. OCT tekniğinde son dönemde en önemli gelişme OCT Anjiografi konusunda olmuştur. Toplantımızda birbirinden değerli yedi yabancı konuşmacı yer alacaktır. Daha önceden de konuğumuz olan Fransa’dan Dr. Ali Erginay bu yıl toplantımıza  beş konuşma ile katılacaktır.  Ağırlıklı olarak diabet ve OCT-A konularında konuşacak olan Dr. Erginay retina dolaşımı konusunda da bilgi verecektir. Dr. Lihteh Wu da geçtiğimiz toplantıya katılan isimler arasındadır. Dr. Wu Kostarika’dan toplantıya katılacak ve beş konuşma yapacaktır. Dr. Christian Mardin toplantımıza Almanya’dan katılacak ve glokom, OCT ve OCT-A konularında  konuşmalar yapacaktır. Dr. SriniVas Sadda Amerika’dan toplantıya katılacak OCT-A, miyopi ve YBMD hakkında konuşacaktır. Dr. Rosa Dolz Marco İspanya’dan toplantımıza dört, Dubai Moorfield Göz Hastanesinde çalışan Dr. Paola Salvetti ise üç konuşma ile katılacaklardır. Toplantımıza katılacak olan son konuşmacı ise halen Kuveyt’te Kuwait Specialized Eye Center’ın kurucusu ve CEO’su olarak görev yapmakta olan Dr. Khalid Al Sabti ’dır. Dr. Khalid Al Sabti “Üç Boyutlu Vitreoretinal Cerrahi” konusunda bir konferans verecektir.

İstanbul Retina 2018 toplantısının bir başka özelliği 4. OCT ve Anjiografi Kulübü toplantısı yanında Vitrektomi Kulübü adı altında düzenlediğimiz toplantının 3.sünü gerçekleştirecek olmamızdır. Vitrektomi kulübünde, OCT ve Anjiografi Kulübü ile birlikte bu yıl da ilginç olgular sunulacaktır.

Tüm göz hekimlerine açık olan toplantımızda, asistan eğitimine destek olabilmek için geçen toplantılarda olduğu gibi bu sene de ilk başvuran 50 asistan doktorumuzdan katılım ve konaklama (İstanbul dışında görev yapanlara) ücreti alınmayacaktır.

Önceki toplantılarımıza büyük ilgi olmuş, başvuranların bir kısmı yer kısıtlılığı nedeniyle toplantıya katılamamış ve toplantı günü kaydolmayı umarak gelenler de ne yazık kayıt olamadan dönmüşlerdi. Bu nedenlerle meslektaşlarımıza olabildiğince erken kayıt olmalarının doğru bir karar olacağını bir kez daha anımsatmak isteriz.

daha detaylı bilgi için http://www.octclub2018.org/

Lamellar Maküler Defektler

Mayıs 10th, 2018

Lamellar Maküler Defektler

Lamellar Macular Defects

Mümin HOCAOĞLU , Işıl SAYMAN MUSLUBAŞ , Hakan ÖZDEMİR , Serra ARF , Murat KARAÇAORLU

ÖZ

 

Makülada traksiyonel etki ile ortaya çıkan ve tam kat doku kaybı görülmeyen hastalık grubu olarak tarif edilen lamellar maküler defektler, optik kohorens tomografi (OCT) özelliklerine göre 3 farklı gruba ayrılır. Bunlar lamellar maküler hol (lamellar maküla deliği), maküler psödohol (maküler yalancı delik) ve foveal psödokisttir. Bu derlemenin amacı OCT yardı- mıyla farklı alt gruplara ayrılan lamellar maküler defektlerin klinik özelliklerinin sunulmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Lamellar maküler defekt, lamellar maküler hol, maküler psödohol, foveal psödokist.

ABSTRACT

 

Lamellar macular defects are described as a group of disease that resulted from macular traction without full thickness tissue loss and divided into 3 different subtypes based on their OCT appearance: lamellar macular hole, macular pseudohole and foveal pseudocyst. The purpose of this study is to present clinical features of lamellar macular defects defined by optical cohorence tomography.
Key Words: Lamellar macular defect, lamellar macular hole, macular pseudohole, foveal pseudocyst.

 

GİRİŞ

 

Lamellar maküler delik ilk kez Gass tarafından 1975 yılında kistoid maküler ödem sonucu oluşan bir maküler lezyon olarak tanımlanmıştır.1 Lamellar maküler defektler makülada traksiyonel etki ile ortaya çıkan ve kısmi doku kaybı ile seyreden patolojilerdir.2 Hemen her zaman epiretinal membran birlikteliği söz konusudur.2-4 Tanımdan da anlaşılacağı gibi retinadaki doku kaybı hiçbir zaman tüm katmanları ilgilendirecek şekilde ortaya çıkmamaktadır.

Lamellar maküler defektler, biomikroskopik muayenede tipik olarak yuvarlak ya da düzensiz şekilde, iyi sınırlı, kırmızı bir lezyon olarak görülmekle beraber erken evrelerde tanınması zor olabilir. Göz dibi muayenesi ya da anjiografik testlerle lamellar maküler defektleri tanımlamak, birbirinden ve tam kat maküla deliğinden ayırmak mümkün değildir. Günümüzde lamellar maküler defektin doğru bir şekilde teşhis edilip, hangi alt gruba girdiği, tanı kriterleri olan düzensiz foveal kontür, iç foveal doku kaybı, intraretinal ayrışma (skizis), tam kat foveal defektin olmaması ve foveal fotoreseptörlerin intakt olması gibi karakteristik özellikleri sadece OCT ile belirlenir2,5,6 (Resim 1). OCT’deki doku kaybı nedeniyle oluşan foveal bölgedeki görünüm lamellar maküler defektin alt tipini belirler. Retina içinde kistik bir boşluk oluşumu gözlenirse foveal psödokist, foveal konturda keskinleşme ve dikleşme ile seyrederse maküler psödohol, defekt kenarlarından dış pleksiform tabaka hizasında retinal ayrışma izlenirse lamellar maküler hol ortaya çıkar.2 OCT ile görüntüleme yöntemi sayesinde lamellar maküler delikler kolaylıkla teşhis edilebildiği gibi bu lezyonların etyolojisi ve patogenezi de anlaşılabilir hale gelmiş- tir. Foveal psödokistlerin lamellar ve maküler delik oluşumunda öncü lezyon olduğu düşünülmektedir. Bu görüşe göre lamellar delikler foveal taban korunarak psödokistin çatısının bozulması ile, maküler delikler ise psödokistin arkaya doğru genişleyerek tam kalınlıkta defekt oluşturmasıyla gelişmektedir.7 Her üç durumda da epiretinal membran çok sık gö- rülmekle birlikte bu gözlerin membranın uyguladığı çekinti etkisine karşı verdiği cevap primer epiretinal membran olarak tanımlanan patolojiden çok daha farklıdır.3

Primer epiretinal membranda retinadaki asıl patolojik değişim fibrotik bir süreç eşliğinde retinada kistik boşlukların kesinlikle oluşmadığı diffüz bir kalınlaşmadır. Kalınlaşma özellikle dış pleksiform tabakanın üstündeki retina katmanlarında olmaktadır.8 Oysa ki lamellar maküler defekte retinadaki temel değişiklik kısmi bir doku kaybıdır. Tabloda bu üç patolojinin genel özellikleri gösterilmiştir.

Lamellar Maküler Hol

Lamellar maküler hol foveanın iç tabakalarının traksiyon sonucu alttaki derin tabakalardan ayrılması olarak tarif edilen kısmi kalınlıktaki doku defektleridir. İlk tarif edildiklerinde kistoid maküla ödemi sonucu gelişen bir maküla patolojisi olduğu düşünülmüş ancak sonraki yıllarda asıl tetikleyici faktörün doku içinde sıvı birikimi değil, dokuya uygulanan traksiyon olduğu gösterilmiştir.2 Biomikroskopik muayenede tipik olarak yuvarlak ya da düzensiz şekilde, iyi sınırlı, kırmızı bir lezyon olarak görülmekle beraber diğer lamellar makü- ler defektlerden ve hatta bazen tam kat maküla deliklerinden ayırt edilmesi OCT ile mümkün olur.2 Foveal psödokistlerin lamellar maküler hol oluşumunda öncü lezyon olduğu ve foveal taban korunarak psödokistin çatısının bozulması ile geliştiği düşünülse de çoğu maküler holde öncü lezyon oluşmadan hızlı bir şekilde tam kat maküler defekt meydana geldiği bilinmektedir.7

Lamellar maküler holde santral defekt yanlara doğru uzanarak iç ve dış retinal tabakalarda ayrışma (skizis benzeri görünüm) ortaya çıkar. Görme keskinliği en iyi olan alt gruptur ve bu santral foveal kalınlığın fazla olması ile ilişkilidir. Perifoveal kalınlık açısından OCT kesitleri değerlendirildiğinde maküler psödohol ile lamellar maküler holün yakın değerlere sahip olduğu görülmektedir.2 Literatürde epiretinal membran birlikteliği %50 ile %80 arasında değişmektedir.2

Diğer maküler lamellar defektlerde olduğu gibi maküler psödoholde epiretinal membran çoğunlukla yüzeye sıkı yapışıklık gösterir ve retinal yüzeyde belirgin düzensizlik oluşturmamaktadır. Hatta bazı olgularda epiretinal membran kendini OCT’de belli belirsiz retina yüzeyindeki hiper-reflektif çizgi olarak kendini göstermektedir. Epiretinal membranın santral kontraksiyonu sonrası vertikal ve keskin sınırlı defektlerin maküler psödohol oluşumuna yol açtığı düşünülmektedir.3

Maküler psödohol genel olarak stabil bir lezyondur, uzun yıllar görme keskinliği ve foveal kontürün şekli aynı kalabilmektedir. Görme keskinliği seviyesi de foveal kontürdeki bozulma seviyesi ile kıyaslandığında beklenenden genelde çok iyi olduğu için bu tip olgularda cerrahi müdahale gerekmemektedir. Eğer progresif bir görme kaybı söz konusu ise cerrahi müdahale düşünülmektedir. Görme keskinliğinin beklenenden iyi olması foveal bölgedeki fotoreseptörleri de kapsayan retinanın derin tabakalarının hemen her zaman sağlıklı görünmesi ile açıklanabilmektedir.

DEVAMINI OKU

Kuru AMD Tedavisinde ilk defa retinal implant uygulandı

Mayıs 10th, 2018

haberler6

UC Santa Barbara kök hücre araştırmacıları Dennis Clegg, Lincoln Johnson, Sherry Hikita ve Britney Pennington da dahil olmak üzere bir doktor, mühendis ve bilim adamı ekibi, kuru AMD (Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu) için ilk insan klinik deneyinin ilk sonuçlarını yayınladı. Dört hastaya, görme açısından kritik ışık duyarlı fotoreseptör hücreleri destekleyen insan embriyonik kök hücre kaynaklı retinal pigment epitelinden (RPE) oluşan implantlar takıldı.

Deneme katılımcıları, coğrafik atrofi ile ilerlemiş hastalığa sahiptiler – kuru AMD’de geç evre kabul edilir – ve çok zayıf görsel yetenekleri vardı. Güvenli olduğu gösterilen implant, bir hastanın görüşünü iyileştirirken, diğerlerinin durumu aynı kalmıştır. Ön sonuçlar cesaret verici olsa da, çalışmanın henüz çok yeni olduğu söylenebilir.

Heidelberg Engineering firmasının düzenlediği 12. Uluslararası SPECTRALIS Sempozyumu 10 – 11 Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul’da The Grand Tarabya Otel’de gerçekleşecek.

Eylül 3rd, 2014

Heidelberg Engineering firmasının düzenlediği 12. Uluslararası SPECTRALIS Sempozyumu 10-11 Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul’da The Grand Tarabya Otel’de gerçekleşecek. Kurs direktörlüğünü İstanbul Retina Enstitüsü’nden Prof. Dr. Murat Karaçorlu’nun üstlendiği toplantının bilimsel komitesinde Türkiye, ABD, Almanya, Kanada ve İtalya’dan bir grup retina ve glokom uzmanı yer almakta. Sempozyumda retina hastalıkları ve glokomdaki güncel görüntüleme teknolojisi ve yeni tedavi yaklaşımları tartışılacak.

grandtarabya_SPECTRALIS

Prof. Dr. Murat Karaçorlu, Prof. Dr. Serra Arf ve Doç. Dr. Hakan Özdemir 21 Haziran’da 6. Zonguldak Oftalmoloji Kursu’nda eğitim verecekler.

Haziran 17th, 2014

Bu yıl Altıncısı düzenlenen Zonguldak Oftalmoloji Kursu‘nda İstanbul Retina Enstitüsü’nün doktorlarından Prof. Dr. Murat Karaçorlu, Prof. Dr. Serra Arf ve Doç. Dr. Hakan Özdemir yaklaşık 5 saat sürecek olan “Retina Hastalıkları” konulu kursunu verecekler. Diabetik retinopatiden, sarı nokta hastalığına, retina yırtılmasından, maküla deliğine kadar geniş kapsamlı konuların ele alınacağı kursta katılan hekimlere eğitimler hastalara ait olgu örnekleri üzerinden sunulacaktır. Türkiye’nin değişik illerinden göz hekimlerinin katılmasının beklendiği toplantının organizasyonunu Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.B.D. üstlenmektedir.
6_zonguldak_oftalmoloji_kursu

V. Oftalmoloji Kursu Zonguldak’da düzenlendi

Mayıs 28th, 2013

Son yıllarda bilimsel arenada ve oftalmoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, günlük yoğun aktiviteleri içindeki pek çok meslektaşımızın alanımızdaki temel bilgileri hatırlama ve bunları yeniliklerle birleştirmeyi amaçlayan V. Oftalmoloji Kursu 24-25 Mayıs 2013 tarihinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda düzenlendi.

2 gün süren eğitimde Dr. Serra Arf, Doç. Dr. Hakan Özdemir, Doç. Dr. Fevzi Şentürk;  Diabetik retinopati, yaşa bağlı maküla dejenerasyonu, retina ven tıkanıklıkları, retina hastalıklarında güncel laser teknolojileri, elektrofizyoloji tetkikleri, optik koherens tomografi, intravitreal enjeksiyon uygulamaları anlatıldı. Diğer yandan  “Olgu sunumları ile retina hastalıkları” başlığında olgu sunumlarına yer verildi.  Toplantı genelinde konusunda uzman farklı üniversitelerden öğretim görevlileri de şaşılık, nörooftalmoloji, kornea hastalıkları, üveitler ve glokom konusunda sunumlar yaptı.

Zonguldak_Oftalmoloji_Kursu_2013

Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen Retina Günü, 13 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirildi.

Mayıs 6th, 2013

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “Retina Günü”, 13 Nisan 2013 tarihinde Ankara Hilton Otel’de gerçekleştirildi. “Retina’nın yaygın görülen hastalıkları” ana başlığıyla gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye’nin farklı üniversite ve kliniklerinden retina uzmanları konuşmacı olarak yer aldı.

Kliniğimiz doktorlarından Prof Dr. Murat Karaçorlu’nun “Maküla Delikleri”, Doç. Dr. Serra Arf’ın “Santral Seröz Retinopati” ve Doç. Dr. Hakan Özdemir’in “Arka Hyaloid Ayrılması ve Retina Yırtıkları” konularında sunum yaptığı toplantıya, ülke genelinden pek çok asistan, uzman ve akademisyen göz hekimi katılım gerçekleştirdi.
Baskent_Uni_Retina_Gunu

Hakan Özdemir’in konuşmacı olarak yer aldığı Oküler Nutrisyon Zirvesi’nin birincisi Karadağ’da gerçekleştirildi.

Nisan 29th, 2013

Bu yıl ilki düzenlenen Oküler Nutrisyon Zirvesi, 2 – 3 Mart tarihleri arasında Budva – Karadağ’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinden ve farklı hastanelerinden çok sayıda deneyimli göz hekiminin katıldığı zirvenin bu yıl ki konusu “Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu ve nutrisyon tedavisi” idi.

Doç. Dr. Hakan Özdemir’in “Kuru tip maküla dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı)” konusunda sunum yaptığı zirvede birçok üniversitenin öğretim görevlilerinin konuşmacı olarak katıldı.

DSC04307

Göz Nurunu Koruma Vakfı’nın bilimsel toplantısına Doç.Dr. Serra Arf davetli konuşmacı olarak katıldı.

Mart 4th, 2013

logopGöz Nurunu Koruma Vakfı tarafından uzun yıllardır düzenlenen aylık bilimsel toplantısı 6 Şubat 2013 Salı günü Bayrampaşa Göz Hastanesi Konferans salonunda gerçekleşti. Dr. Serra Arf’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta “Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Optik Koherens Tomografi” konusunda bilgi aktardı.

Son yıllarda önemi her geçen gün artan bir retina görüntüleme yöntemi olan optik koherens tomografinin yaşa bağlı maküla dejenerasyonundaki kullanımınının, pratik hasta örnekleriyle sunulduğu konuşmada özellikle de güncel yaşa bağlı maküla dejenerasyonu tedavi uygulamaları açısından optik koherens tomografinin sağladığı avantajlar tartışıldı.

2013 yılının sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler getirmesini dileriz.

Aralık 28th, 2012

Retina
Blog Retina
Retina
Oct Kulübü